CZ

Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Absolvoval s diplomovou prací Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Jeho teoretické uvažování stojí zejména na rozpracování myšlenek autorů, jako jsou Geoffrey Batchen, Roland Bartes, Georges Didi-Huberman nebo Michel Foucault

Dlouhodobě pracoval jako asistent fotografa Ivana Pinkavy. Spolupracoval například na výstavách Trones délaissés ve Štrasburku (2015), Stripped Off Ornament v Bratislavě (2013), Remains ve Washingtonu D.C. (2012) nebo Opposite White v Lectoure (2011).

Svoji autorskou tvorbu Jan doposud představil na pěti sólových výstavách. První výstava (2010) odstartovala jeho finální zaměření na fotografické médium, ve druhé výstavě Vteřiny symetrie (2012) se primárně soustředil na dekadentní tématiku, kterou formálně zpracoval pomocí diptychů a triptychů. Tuto výstavu doprovodil kurátorským textem prof. Miroslav Petříček, Dr. Ve výstavě Deeply Ordered Chaos (2018) se soustředil na matematické principy a geometrii obsažené v přírodě, které zpracovával pomocí analogové středoformátové fotografie a site-specific instalací. Poslední Janova autorská výstava Other Worlds (2020) proběhla v galerii Ateliér Josefa Sudka, ve které zkoumal povahu fotografického záznamu vesmírných sond.

V současné době pracuje jako ředitel a kurátor v galerii Kvalitář, kde se zaměřuje na prezentaci volného umění i designu. Jeho kurátorské směřování sleduje zejména vzájemné propojení umění a vědy. Stěžejním tématem této mezioborové syntézy je pro něj primárně téma vesmíru, kterému se chce kontinuálně věnovat. Tato výstavní koncepce vyústila v jeho souborném projektu SPACE/ art, design, architecture and science (2019). Navazujícím projektem byla výstava Aetas Praehistorica (Creation of Eart, Birth of Life, Dawn of Mankind) 2021-2022, která propojovala autorskou i kurátorskou tvorbu Jana Dotřela. Poslední velký výstavní projekt Geometria naturalis (One Chapter from Crystallography) , 2022-2023 sdružoval přední české umělce, včetně tvorby Jana Dotřela a hlavním tématem se zde stala vědecká i filozofická otázka po původu krystalu.


ENG

Jan Dotřel is the director and principal curator of the Kvalitář gallery in Prague, where he focuses on presenting fine and decorative art. His curatorial approach follows points of contact between art and science. The focus of his interdisciplinary synthesis is primarily natural sciences such as astronomy, geology, astrobiology, and palaeontology. This curatorial focus began with the exhibition SPACE / art, design, architecture and science (2019), freely continued by Aetas Praehistorica (Creation of Eart, Birth of Life, Dawn of Mankind) (2021-2022). The last major exhibition project Geometria naturalis - One Chapter from Crystallography (2022-2023) brought together leading Czech artists, including the work of Jan Dotřel, and the main theme here was the scientific and philosophical question of the origin of crystal.

So far, Jan has introduced his original works as an artist at five solo exhibitions. The first of these (2010) led to his lasting focus on the photographic medium. In the second show, Vteřiny symetrie (Blinks of Symmetry, 2012), he explored decadent themes, formally treated in a series of diptychs and triptychs. The curatorial text was written by Professor Miroslav Petříček. In Deeply Ordered Chaos (2018), he explored geometry and mathematical principles contained in nature, processed using analogue medium-format photographs and a site-specific installation. Jan’s most recent exhibition as an artist, Other Worlds (2020), in which he explored the character of photographs made by space probes, was held at the Ateliér Josefa Sudka gallery.

Jan Dotřel studied aesthetics, with a focus on the theory of photography, at the Faculty of Arts of Charles University. His diploma thesis, titled “The Transformation of Cultic and Conceptual Value in the History of Photography”, was an attempt to develop a new theory of the creation and development of photography. His theoretical thought is underpinned by the ideas of thinkers such as Geoffrey Batchen, Roland Barthes, Georges Didi-Huberman, and Michel Foucault.

He spent an extended period working as an assistant to photographer Ivan Pinkava, including on the exhibitions Trônes délaissés in Strasbourg (2015), Stripped-off Ornament in Bratislava (2013), Remains in Washington, D.C. (2012), and Opposite White in Lectoure (2011).